EnglishSwedish

Vinst- & kapitalandelslån

Ett vinstandelslån är ett lån där räntan helt eller delvis styrs av hur stor utdelning till aktieägarna som bolagsstämman beslutar, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Ett kapitalandelslån är ett lån där det belopp som skall återbetalas till långivaren är knutet till någon av samma faktorer. Möjligheten till vinstandelslån fanns även enligt den gamla aktiebolagslagen medan kapitalandelslån infördes i samband med den nya aktiebolagslagen. Beslut om att bolaget skall uppta ett vinst- eller kapitalandelslån fattas av bolagsstämman eller av styrelsen efter bolagsstämmans bemyndigande. Här kan styrelsen inte fatta beslut under förutsättning av bolagsstämmans senare godkännande.

Vi hjälper dig med allt från att bilda till att likvidera

Aktiebolag

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Kommanditbolag

kompendiet Starta eget företag