EnglishSwedish

HFD Disciplinpåföljd för intygsgivare i BRF saknr stöd i lag
2017-09-14 08:34:50

HFD anser att bestämmelserna i bostadsrättsförordningen strider mot de normgivningsregler som gällde vid tillkomsten av bestämmelsen. Beslutet om disciplinåtgärd mot intygsgivare kan därför Boverket inte utförda så som här gjorts.

BNP steg med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2017
2017-09-14 05:51:13

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst export och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 3,1 procent.

Tvisten mellan Discovery och Com Hem är löst
2017-09-14 05:31:09

Den 13 september tecknade parterna ett avtal som innebär att Com Hem och Boxer återigen kan visa Kanal 5, Kanal 9, Eurosport och deras övriga kanaler.

Bolagsbildning Danmark, Norge, Finland, England och USA
2017-09-14 05:24:35

Planerar ni att starta ett bolag i något av länderna Danmark, Norge, Finland, England eller USA beställ via info@ab.se vår information om respektive land.

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst
2017-06-26 12:11:57

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst.

Finansdepartementet presenterar förslag till nya skatteregler för företag
2017-06-26 12:05:52

Förslaget i huvudsak att

Bokföringsnämnden föreslår att företag i redovisning får ianspråkta ersättningsfond i K2
2017-05-31 08:30:50

I april lämnade Bokföringsnämnden, BFN, ett  förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver.

Arbetsgivardeklaration redovisas på nytt sätt nästa år
2017-05-31 08:22:41

Nu redovisas alla löner och avdragen skatt i en klumpsumma för alla anställda. Från och med 1 juli 2018 ska arbetsgivare med personligare och mer än 15 anställd redovisas arbetsgivardeklarationer på individnivå och från 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löner och avdragen skatt på individnivå. Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda löner och avdragen skatt redan från början till respektive anställd. Redovisningen ska även fortsättningsvis sker månadsvis och gör det lättare för både arbetsgivare och anställda att snabbare att se att allt blir rätt. Löntagare kommer att kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se sina egna, individuella uppgifter som arbetsgivaren har redovisat. De  programvara för bokföring och lönehantering som Aktiebolagstjänst använder anpassas nu för att vi enkelt ska kunna hanterad de nya reglerna som vi tror kommer att göra det lätt att göra löneredovisningarna till Skatteverket.

Ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism
2017-05-31 07:39:49

Regeringen har lämnat en proposition till Riksdagen om nya åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innebär att nuvarande om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet så som redovisningstjänster att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Syftet är att genomföra fjärde penningtvättsdirektivet att alla företags verkliga huvudmän ska finnas registrerade hos en statlig myndighet. Bolagsverket som i Sverige fått det ansvaret beräknar med att ca 800 000 företaga före 1 jan 2018 måste hos Bolagsverket registrera verklig huvudman. Registrering kommer att kunna ske elektroniskt fr.o.m. september 2017 och vara gratis fram till 1 februari 2018. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner såsom truster och stiftelser. För att genomföra fjärde penningtvättsdirektivets och den nämnda EU-förordningens krav på tillsyn och på sanktioner som ska kunna meddelas mot den som överträder de nationella bestämmelserna föreslås ändringar i nästan 20 olika svenska lagar bl.a. revisorslagen, lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen om elektroniska pengar och lagen om värdepappersmarknaden. Lagändringarna som föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017 ligger nu hos Riksdagen och beslut är planerat till 20 juni 2017. Verklig huvudman? Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Prisändringar vid årsskiftet 2013/2014
2017-02-22 13:30:34

Från årsskiftet 2016/2017 genomförde vi en del prishöjningar. Beställ våra uppdaterade prislistor för olika typer av ärenden. Beställ från info@ab.se