EnglishSwedish

Aktieägaravtals betydelse vid beslut på bolagsstämma

I aktiebolagslagen finns inga regler om aktieägaravtal. Vad som står i ett aktieägaravtal ligger således utanför reglerna i aktiebolagslagen. Ett beslut som tas i styrelsen eller på en bolagsstämma kan visserligen bryta mot bestämmelser i kompanjonsavtalet men blir ändå giltigt i bolaget. Se bl.a. prop. 1995/96:10 s. 177 ”Att en aktieägare på bolagsstämma röstar i strid med konsortialavtalet medför inte att stämmans beslut blir ogiltigt.” Se även prop. 1975:103 s. 290 ”En annan sak är att en aktieägare med bindande verkan kan ingå avtal med annan om hur rösträtten skall utövas. Ett sådant avtal är dock bara bindande mellan avtalsparterna. I förhållande till bolaget får det ingen betydelse, om aktieägaren röstar i strid med avtalet.”

Läs vårt kompendium

Starta eget företag som bl.a. innehåller

Affärsplanen

Budget & kalkyler

Val av företagsform

Skydda affärsprofilen

Finansiering

Företagets ekonomi

Skatter & avgifter

Organisation

Kompanjonsavtal

Personal

Försäkringar

Köp av rörelse

Franchising

Kommission

kompendiet Starta eget företag